ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Hatály: 2022. július 15.

 

 

 1. PREAMBULUM

 

 1. A https://com URL alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Portál) a Viktoria’s Dream Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.; cégjegyzékszám: 01-09-398046; adószám: 27790209-2-42; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett internetes portál. Szolgáltató a Portálon nem teljeskörű tájékoztatást nyújt a termékeivel és tevékenységével kapcsolatban, valamint „120 perc csak ÉRTED! Hogy kihozhasd magadból a legragyogóbb formádat.” továbbiakban: Konzultáció megrendelésére biztosít lehetőséget.

 

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban, mint: ÁSZF) határozzák meg a Portál használatának, valamint a Szolgáltató által kínált egyes szolgáltatások vásárlók általi igénybevételének és az itt nevesített, kapcsolódó tevékenységeknek, valamint a Szolgáltató és a Vásárlók közötti, ezen tevékenységekből eredő jogviszonynak a szabályait.

 

 

 1. ÁLTALÁNOS ADATOK

 

 1. A Portál címe: https://viktoriasdream.com

 

 1. A Portál üzemeltetőjének (a Szolgáltatónak) az adatai:

 

Cégnév:                                                  Viktoria’s Dream Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                                               1065 Budapest, Révay utca 10.

Cégjegyzékszám:                 01-09-398046

Nyilvántartja:                        Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                               27790209-2-42

Közösségi adószám:           HU27790209

E-mail cím:                            info@viktoriasdream.com

 

 

 • FOGALMAK

 

Portál

a Szolgáltató által a https://viktoriasdream.com cím alatt üzemeltetett honlap.

Szolgáltató

Viktoria’s Dream Kft., amely a Portált üzemelteti és a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatásokat nyújtja.

Vásárló

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki/amely a Portál funkcióit használja, illetve a Portálon keresztül is elérhető ÁSZF hatálya alatti jogügyletet bonyolít a Szolgáltatóval.

Fogyasztó

a Ptk. 8:1. § 3. pontja értelmében vett fogyasztó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Konzultáció

a Szolgáltató által biztosított tanácsadási szolgáltatás, amelyet a Vásárlók igénybe vehetnek a Portál vonatkozó menüpontja alatti megrendelőlap kitöltése és beküldése által. Az e körben igénybe vételre kínált szolgáltatások körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, azokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat, azok bármilyen tulajdonságát, beleértve az árat is, egyoldalúan bármikor módosítani.

ÁSZF

a Szolgáltató Portálra vonatkozó, a Portálon közzétett Általános Szerződési Feltételei.

Számlázási cím

azon cím, amelyre a Vásárló a számla kiállítását kéri; természetes személy Vásárló lakcímkártyájában szereplő állandó lakcím vagy tartózkodási hely, nem természetes személy esetében a nyilvántartó hatóságnál bejegyzett székhely.

Név

a Vásárló személyazonosító igazolványában megjelölt teljes neve, nem természetes személy esetében a cégjegyzékben vagy a vonatkozó egyéb nyilvántartásban jogerősen bejegyzett, teljes elnevezése.

 

 

 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

 

 1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan jogügyletre, amely a jelen ÁSZF-re hivatkozással, annak hatálya alatt történik, továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Szolgáltató és Vásárló között jön létre. A Portálon, vagy a Szolgáltató elektronikus elérhetőségeire küldött megrendeléseken keresztül történő vásárlásra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) szabályait alkalmazni kell.

 

 1. A Konzultáció Vásárló általi igénybevétele a Vásárló által elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

 

 1. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA, A LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉS JELLEMZŐI

 

 1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el, valamint ha elfogadta az Adatkezelési Tájékoztatót.

 

 1. A Portálon kínált szolgáltatások vonatkozásában a Vásárló és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek.

 

 1. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar.

 

 1. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják, továbbá Konzultáció megrendelése, vásárlása esetén a megrendelésről küldött visszaigazolás.

 

 1. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja nem merül fel.

 

 1. Szolgáltató kizárólag a jelen ÁSZF tárgyi hatálya alatt köt a Konzultáció vonatkozásában Vásárlókkal szerződést; Vásárló tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF valamennyi, a Konzultációs szolgáltatás kapcsán kötött szerződés szükségszerűen a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

 

 1. Felek rögzítik összhangban a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel, hogy Vásárló megrendelése (Vásárló határozott szerződéskötési ajánlata) alapján akkor jön létre Felek között a jelen ÁSZF szerinti szerződés, ha és amennyiben a megrendelést (ajánlatot) Szolgáltató e-mailben vagy telefonos úton visszaigazolja Vásárló részére. Amennyiben a Vásárlóhoz a megrendelés leadásától számított 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg Szolgáltató visszaigazolása, úgy Vásárló ajánlati kötöttsége megszűnik, szerződés létrejötte nélkül. A megrendelés visszaigazolása magyar nyelven történik. Felek rögzítik, hogy a megrendelés Szolgáltató általi teljesítése is Vásárló ajánlata elfogadásának minősül és ezáltal létrehozza a Felek közötti szerződést a Vásárló ajánlata és a jelen ÁSZF szerint.

 

 

 1. A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

 1. A Szolgáltató a Portálon nem teljeskörű tájékoztatást nyújt termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban, Konzultáció megrendelésére és díjának kiegyenlítésére biztosít lehetőséget, valamint hírlevél feliratkozást tesz lehetővé. Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új szolgáltatások, tartalmak, funkciók bevezetésére. A Portálon új szolgáltatások, funkciók, tartalmak elérhetőségéről a Szolgáltató a Portálon tájékoztatja a Vásárlókat.

 

 1. A Portált minden Vásárló kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

 

 1. A Portál böngészőfüggetlen módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).

 

 

 • KONZULTÁCIÓ MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

 

 1. A Vásárló a Portál vonatkozó menüpontja alatti megrendelőlap kitöltése és beküldése által rendelheti meg Szolgáltató Konzultáció szolgáltatását.

 

 1. A Vásárló a megrendelés körében köteles alábbi adatait megadni, melyek nélkül a Konzultáció nem teljesíthető:

 

 • Név
 • Számlázási cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám

 

 1. A Vásárló által megadott adatainak valódiságáért és helyességért felelősség kizárólag Vásárlót terheli, ezzel kapcsolatban Szolgáltató felelősségét kizárja. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Portálon történő vásárláshoz és a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

 

 1. A Konzultáció díjának egyoldalú változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Portálon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Konzultációk díját nem befolyásolja. A megrendelés elküldését követően bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás díj vagy ár kerül a Portálon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 

 1. A megrendelést a Szolgáltató a Portálon keresztül, és csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető bárminemű problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, amely a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

 1. A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, a megrendelés módosítására és visszavonására, törlésére a megrendelési felületen.

 

 1. A megrendelés elküldését követően a Vásárló a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának küldött e-mailben vagy telefonszámon tudja kérni a megrendelése módosítását, amelyet a Szolgáltató saját belátása szerint teljesít. A Szolgáltató nem köteles az ilyen módosítást teljesíteni, és a módosítás teljesítésének megtagadása esetén a Vásárló semmilyen igénnyel nem léphet Szolgáltatóval szemben, a Vásárló a megrendelt szolgáltatást ebben az esetben köteles kifizetni és átvenni, elállási jogát azonban gyakorolhatja a jogszabály és a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

 

 1. A Vásárló a Konzultáció díját online fizetés útján, ( SimplePay-en keresztül, vagy átutalással) illetve készpénzben egyenlítheti ki, egyéb fizetési mód alkalmazására nincs lehetőség. A Konzultáció ellenértékének kifizetését követően a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet a Vásárló e-mail címére automatikusan megküld.

 

 1. Kifizetett konzultáció visszaigazolása

 

 • a kifizetett konzultációt követő 48 órán belül telefonon felvesszük a kapcsolatot a Vásárlóval az űrlapon megadott telefonszámon, időpont egyeztetés céljából. Amennyiben ez sikertelen, email formájában vesszük fel a kapcsolatot a Vásárlóval az űrlapon megadott email címen keresztül.
 • a telefonon/emailben leegyeztetett időpontról Visszaigazoló emailt küldünk Vásárónak az űrlapon megadott email címre, melyet Vásárlónak 48 órán belül írásban el kell fogadnia. A Visszaigazoló email – Vásárló által történt írásos – elfogadásával lesz a konzultáció időpont „aktív” státuszú.

 

 1. Konzultáció módosításának, lemondásának feltételei

 

 • módosításra vagy lemondásra kizárólag „aktív” státuszú konzultáció esetén, és kizárólag írásban az info@viktoriasdream.com email címre írt levél útján van lehetőség

 

 • konzultáció időpontot maxiumum kettő esetben van lehetőség módosítani, és kizárólag akkor tekinthető elfogadottnak, amennyiben a módosításra irányuló email az „aktív” státuszú konzultáció időpontot megelőző 24 óránál korábban érkezik az info@viktoriasdream.com postafiókba. Amennyiben az „aktív” státuszú konzultáció időpontra vonatkozó írásos módosítás a konzultáció időpontját megelőző 24 órán belül érkezik, az késői lemondásnak minősül. Késői lemondás esetén nincs lehetőség módosításra, és a konzultáció összegének visszaigénylésére.

 

 • konzultáció időpont módosítása esetén az új időpont akkor válik „aktív” státusszá, amikor a Vásárlónak küldött Visszaigazoló emailt Vásárló az info@viktoriasdream.com email címre történő válaszlevelében elfogadta.

 

 • kettő „aktív” státuszú konzultáció időpont módosítást követően nincs lehetőség „aktív” státuszú konzultáció időpontot sem lemondani sem további módosítást kérni. Ez esetben az „aktív” státuszú konzultáció teljesítettnek minősül és nincs lehetőség a konzultáció összegének visszatérítésére.

 

 • konzultációt lemondani kizárólag írásban, és „aktív” státusz esetén lehetséges, a konzultáció időpontját megelőző 24 óránál korábban az info@viktoriasdream.com email címre megküldött levéllel. Az így megküldött lemondás esetén a konzultációra kifizetett teljes összeg visszautalásra kerül a Vásárló által megadott bankszámlaszámra. Az „aktív” státuszú konzultáció időpontot megelőző 24 órán belül érkezett lemondás késői lemondásnak minősülnek, amely esetben a konzultáció összegének visszatérítésére nincs lehetőség.

 

 1. Elit taxi szolgáltatás igénybevételének feltételei:

 

 • kizárólag annál a konzultációnál vehető igénybe, ahol ez a konzultáció szolgáltatásainak leírásában szerepel

 

 • kizárólag Budapest közigazgatási határain belül lehet igénybe venni a szolgáltatást

 

– a teljes árában kifizetett, és a jelentkezés során az űrlapon megadott email címre elektronikus formában kiküldött konzultáció Visszaigazolásra – melyben pontosan szerepel a konzultáció napja, időpontja, valamint a szóban leegyeztetetteknek megfelelően a taxi érkezésének címe és időpontja –történő elektronikus formában az info@viktoriasdream.com email címre visszaküldött Elfogadás után kerül sor a taxi megrendelésére.

 

– az írásban Elfogadott konzultáció visszaigazolásban szereplő napon és időpontban a visszaigazolás elfogadásában szereplő címen a taxi előáll, és maximum 10 percet várakozik. 10 perc után a taxi távozik a helyszínről és a Konzultáció teljesítettnek minősül, mellyel kapcsolatban a Vásárlónak további követelése nincs.

 

 

 1. Showroomban történő megjelenés szabályai:

 

 • showroomban a konzultáción résztvevő ügyfélen kívül maximum egy kísérő lehet jelen

 

 • showroomban 14 éven aluliak nem lehetnek jelen, valamint állatot behozni tilos

 

 • showroomban kiállított ékszereket felpróbálásra csak a Viktoria’s Dream Kft. arra kijelölt kollégája veheti ki a vitrinből és adhatja át felpróbálásra, majd teheti vissza a vitrinbe

 

 • showroomban tilos a dohányzás, étkezés, alkohol és egyéb bódító szerek használata

 

 • showroomba semmilyen éles szerszám, kés, fegyver, kötél, illetve egyéb testi sértésre alkalmas tárgy nem hozható be

 

 • showroomba kizárólag tiszta öltözetben lehet megjelenni

 

 • showroomban tilos hangoskodni, illetve a nyugalom megzavarására alkalmas eszközöket bevinni

 

 • a konzultáció ideje alatt – biztonsági okok miatt – szigorúan tilos az ablakokat kinyitni. Hűtésre, fűtésre a rendelkezésre álló hűtő/fűtő berendezéseket szükséges használni.

 

 • a konzultáció ideje alatt (biztonsági okokból) az ügyfél és kísérője nem tartózkodhatnak egyedül a showroomban

 

Fent leírt pontok megsértése esetén a Viktoria’s Dream Kft. kollégájának joga van a konzultációt abbahagyni, és a szabályokat megsértő személy(ek) távozását kérni. Amennyiben ez nem vezet megoldásra, úgy a Viktoria’s Dream Kft. kollégája igénybe veheti a Révay10 irodaház biztonsági szolgálatát a személy(ek) távozásra bírására.

 

 • TÁJÉKOZTATÁS FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOGRÓL

 

 1. A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Vásárlót a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20. § szerinti, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondási jog illeti meg; Vásárló e jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül, de legkésőbb a Konzultáció igénybevételét megelőző 24 óra kezdetéig gyakorolhatja.

 

 1. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Vásárlón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti Fogyasztó értendő.

 

 1. A Vásárló az elállási, vagy felmondási jogát vagy a Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott postacímére vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Vásárló az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban és határidőben gyakorolta. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail elküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Vásárló jelen pont szerinti elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Vásárlót a visszatérítésből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

 

 

 1. HIBÁS TELJESÍTÉS

 

 1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Vásárlóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

 

 1. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

 1. Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

 1. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

 

 1. Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más szavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

 1. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, de az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

 1. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni.

 

 1. A Szolgáltató jótállást nem vállal.

 

 

 1. PANASZKEZELÉS, VITÁK RENDEZÉSE

 

 1. A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) bejelenteni a Szolgáltató elérhetőségein.

 

 1. Panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő részére. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

 

 1. Ha a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

 

 1. TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK

 

 1. A Portál a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve az elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

 

 1. A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

 

 1. A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

 

 1. A Vásárló nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Portállal vagy annak tartalmával kapcsolatban jogot szerez.

 

 1. A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Portál bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Portál bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

 

 1. A Vásárló vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

 

 1. A Portálon megjelenő valamennyi megnevezés és logó a Szolgáltató nevének felhasználására Vásárló nem jogosult. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

 1. A Vásárló nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen felhasználására.

 

 

 • FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

 

 1. A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Vásárlóknak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Vásárlót terheli.

 

 1. A Vásárló köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

 

 1. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Vásárló vagy harmadik személy a Portált milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Vásárló vagy harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

 

 1. A Vásárló kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Vásárló köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

 

 1. A Vásárló köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Vásárló Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Vásárló az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

 

 1. A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért. A Portálon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

 1. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Vásárló vagy bármely harmadik személynél a Vásárló által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Vásárló által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Vásárló által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Vásárló tartozik felelősséggel.

 

 1. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Vásárlónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

 

 1. Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

 

 1. Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Vásárló a Portál használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

 

 1. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

 

 1. Amennyiben a teljesítés elháríthatatlan külső okból (vis maior), különösen a COVID-19 koronavírus-fertőzés terjedése miatt, különösen a magyar állam kormánya, hatóságai, jogalkotói szervei által elrendelésre kerülő kötelező hatályú rendelkezések, jogszabályok vagy bármelyik Fél erre tekintettel tett azonnali hatályú felmondása alapján hiúsul meg, a feleket egymás irányában fizetési kötelezettség nem terheli, a teljesítés meghiúsulására tekintettel ezzel kapcsolatban követelés nem érvényesíthető.

 

 1. Amennyiben a Vásárlót a jelen ÁSZF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Vásárló a kárigényét összesen legfeljebb a ténylegesen megrendelt szolgáltatások Szolgáltató kezéhez teljesített díjának vagy vételárának összegéig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Vásárló kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 1 (egy) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

 

 1. A Vásárló kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen, kivéve a vezető tisztségviselő által szándékosan okozott kárt. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

 

 1. Ha a Vásárló a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Vásárló szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre. Valamennyi, Vásárló által okozott kár a szerződéskötés és a károkozás időpontjában előre látható kárnak minősül, amelyet a Vásárló az ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

 

 

 • A PORTÁL KARBANTARTÁSA

 

 1. A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

 

 

 • AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

 

 1. A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

 

 1. a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
 2. a technológia lényeges változása;
 3. jogszabályváltozás;
 4. a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

 

 1. A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

 

 1. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Vásárlókat oly módon, hogy a Vásárló módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Vásárlót az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF tartalmáról. A Vásárló klikkeléssel fogadja el az ÁSZF módosítást a belépés előtt.

 

 1. Amennyiben a Vásárló az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Vásárló az ÁSZF módosítást kifejezetten elfogadta.

 

 1. Amennyiben a Vásárló kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Vásárló jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

 

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

 

 1. A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

 

 1. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződésnek. Az ÁSZF elfogadásával a Vásárló kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismeri el.

 

 1. A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

 

 1. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

 

 1. futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;
 2. légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;
 3. elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

 

Budapest, 2022. július 15.